Ceník služeb

Cílem naší práce je spokojený klient, a proto důsledně dbáme na to, aby právní služby naší advokátní kanceláře byly na vysoké úrovni a přitom cenově dostupné a cena byla vždy přiměřená časové a odborné náročnosti konkrétního případu. Máme zájem stát se partnery a spolupracovníky našich klientů v rámci oboustranně výhodných podmínek. Většina klientů s námi spolupracuje dlouhodobě, obrací se na nás opakovaně nebo nás doporučuje, pokud jejich rodina či přátelé řeší podobnou situaci. Taková pozitivní zpětná vazba je pro nás velkým povzbuzením a motivací k dalšímu zlepšování našich služeb. Nebojte se nás upozornit na Vaše případná finanční omezení, uděláme vše pro to, aby Vás neomezila při právním ošetření Vašich rizik a uplatňování Vašich práv.

Níže naleznete příklady cen nejčastěji poskytovaných právních služeb. Uvedené ceny jsou orientační za obvyklý rozsah služeb v typických případech, nejsme plátci DPH.

Nemovitosti

Kompletní právní servis při prodeji domu, bytu, rekreační chaty v ceně do 1.500.000,- Kč: příprava kupní smlouvy (a v případě potřeby i smlouvy o smlouvě budoucí), advokátní úschova kupní ceny (nebo poradenství při nastavení podmínek bankovní úschovy a kontrola smlouvy připravené bankou), příprava návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, možnost podpisu smluv v naší advokátní kanceláři a ověření podpisů smluvních stran (včetně podpisů na zástavní smlouvě), poradenství, zapracování připomínek v obvyklém rozsahu......8.000,- Kč.

Kompletní právní servis při prodeji domu či bytu v ceně do 5.000.000,- Kč: příprava kupní smlouvy (a v případě potřeby i smlouvy o smlouvě budoucí), advokátní úschova kupní ceny (nebo poradenství při nastavení podmínek bankovní úschovy a kontrola smlouvy připravené bankou), příprava návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, možnost podpisu smluv v naší advokátní kanceláři a ověření podpisů smluvních stran (včetně podpisů na zástavní smlouvě), poradenství, zapracování připomínek v obvyklém rozsahu......10.000,- Kč.

Kontrola kupní smlouvy připravené druhou smluvní stranou či realitní kanceláří, nejde-li o první převod nemovitosti po jejím vzniku (tj. nejde o prodej novostavby developerem či nově vymezené bytové jednotky) vč. e-mailové zprávy se shrnutím a návrhu konkrétních úprav smlouvy ve formě revizí ...........3.500,- Kč, kontrola další související smlouvy či dokumentu, např. rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o úschově kupní ceny apod. ..........800,- Kč za každý další kontrolovaný dokument obvyklého rozsahu.

Kontrola kupní smlouvy připravené developerem nebo kontrola smlouvy o převodu bytové jednotky z bytového družstva do osobního vlastnictví člena družstva.............4.000,- Kč + 900,- Kč za každý další kontrolovaný dokument obvyklého rozsahu.

Příprava darovací smlouvy o darování domu či bytu, příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí, možnost podpisu v naší advokátní kanceláři a ověření podpisů obou smluvních stran............5.000,- Kč, zřízení věcného břemene - např. služebnosti doživotního bydlení pro dárce ..........1.200,- Kč.

Kontrola darovací smlouvy o darování domu či bytu vč. e-mailové zprávy se shrnutím a návrhu konkrétních úprav smlouvy ve formě revizí .......3.000,- Kč.

Další výdaje, s nimiž je třeba počítat při převodu nemovitostí:

  • správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí 1000,- Kč, poplatek se platí i nejen za návrh na vklad vlastnického práva pro kupujícího, ale i za návrh na vklad zástavního práva pro banku kupujícího nebo v případě návrhu na výmaz dosavadního zástavního práva,
  • daňové povinnosti - při prodeji daň z nabytí nemovitých věcí, případně i daň z příjmů fyzických osob,
  • v případě potřeby také náklady posudku o ceně nemovitosti, náklady na průkaz energetické náročnosti budovy, náklady na služby daňového poradce apod.

Realitním kancelářím nabízíme zvýhodněné podmínky spolupráce, naše služby si také můžete nezávazně vyzkoušet za symbolickou cenu 2.500,- Kč za první případ.

Dispozice s družstevním podílem v bytovém družstvu

Kompletní právní servis při převodu družstevního podílu v ceně do 5.000.000,- Kč (prodej podílu v družstvu, s nímž je spojeno právo užívání družstevního bytu): příprava smlouvy o převodu družstevního podílu, advokátní úschova kupní ceny a listin, možnost podpisu smluv v naší advokátní kanceláři a ověření podpisů smluvních stran, poradenství, zapracování připomínek v obvyklém rozsahu......8.000,- Kč.

Příprava smlouvy o bezúplatném převodu družstevního podílu v bytovém družstvu (darování podílu v družstvu, s nímž je spojeno právo užívání družstevního bytu) .............3.000,- Kč.

Nájemní a podnájemní smlouvy

Příprava nájemní smlouvy o nájmu bytu včetně zodpovězení dotazů (e-mailem) a zapracování připomínek.........3.500,- Kč

Příprava podnájemní smlouvy (pokud byt nebo jeho část přenechává do užívání další osobě ten, kdo je sám nájemcem bytu, nejčastěji u družstevních bytů) .........2.900,- Kč

Kontrola nájemní nebo podnájemní smlouvy vč. e-mailové zprávy se shrnutím a návrhu konkrétních úprav smlouvy ve formě revizí a zodpovězení dotazů v obvyklém rozsahu........2.600,- Kč

Bytová družstva, SVJ

Příprava nových stanov nebo aktualizace stanov podle nových právních předpisů vč. zodpovězení dotazů a zapracování případných připomínek v obvyklém rozsahu ....................7.800,- Kč.

Písemná informace pro členy družstva s porovnáním družstevního a osobního vlastnictví bytů z hlediska výhod a nevýhod pro uživatele bytů i z hlediska správy domu, popis postupu při převodu bytů do osobního vlastnictví - vhodné jako podklad pro rozhodnutí členkské schůze o tom, zda přistoupit k zadání zpracování prohlášení vlastníka a převodu nově vymezených bytových jednotek do vlastnictví členů družstva, včetně zohlednění případných specifik Vašeho družstva (nebytové prostory, plánované půdní vestavby, vztahy k pozemkům apod.) a stručného zodpovězení dotazů.................3.000,- až 5.000,- Kč.

Osobní účast advokáta na členské schůzi družstva a vysvětlení problematiky převodů bytů do vlastnictví členů (cesta tam a zpět v Praze zdarma) ..........1.350,- Kč/hod.

Příprava prohlášení vlastníka, kterým dojde k vymezení méně než 20 bytových a nebytových jednotek v domě s jedním číslem popisným, vč. konzultací či zapracovávání úprav v rozsahu do 3 hodin, přípravy návrhu na zápis prohlášení do katastru nemovitostí a přípravu jedné smlouvy o převodu bytové jednotky (návrh na zápis prohlášení se obvykle podává současně s první smlouvou o převodu) ..........26.000,- Kč (Cena nezahrnuje případné náklady na pasportizaci bytů a přípravu plánků jednotlivých podlaží ani správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč)

Příprava prohlášení vlastníka, kterým dojde k vymezení více než 20 bytových a nebytových jednotek v domě s jedním číslem popisným, vč. konzultací či zapracovávání úprav v rozsahu do 3 hodin, přípravy návrhu na zápis prohlášení do katastru nemovitostí a přípravu jedné smlouvy o převodu bytové jednotky (návrh na zápis prohlášení se obvykle podává současně s první smlouvou o převodu) ..........1.200,- Kč za každou vymezovanou bytovou jednotku. (Cena nezahrnuje případné náklady na zaměření bytů a přípravu plánků jednotlivých podlaží ani správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč)

Zaměření jednotlivých bytových a nebytových jednotek, příprava schémat půdorysů jednotlivých podlaží domu.....................1.100,- Kč za každou bytovou či nebytovou jednotku (zakreslení společných prostor do plánků je v ceně).

Příprava schémat půdorysů jednotlivých podlaží domu (povinná příloha prohlášení vlastníka) bez zaměření na základě listinných podkladů ........................450,- Kč za jednotku.

V případě využití našich služeb při přípravě prohlášení vlastníka Vám můžeme nabídnout přípravu jednotlivých smluv o převodu bytových (popř. i nebytových) jednotek do vlastnictví jednotlivých členů družstva za zvýhodněnou cenu 1200,- Kč/ smlouva. Tato cena zahrnuje i přípravu návrhu na vklad do katastru nemovitostí a ověření podpisů družstva a jeho členů na smlouvách za předpokladu, že budou smlouvy podepsány najednou. (Nezahrnuje správní poplatek katastrálnímu úřadu 1.000,- Kč/smlouva.)

Ostatní poradenství pro bytová družstva a SVJ: osobní jednání 1.350,- Kč/hod., kontrola smluv a jiných dokumentů, zodpovězení dotazů e-mailem, příprava právních rozborů a stanovisek 1.200,- Kč/hod.

Ostatní služby

Není-li předem dohodnuto jinak, u ostatních služeb se odměna řídí časem, který si právní služby skutečně vyžádají. Hodinová sazba se pohybuje od 1.200,- do 1.900,- Kč dle náročnosti věci.

S ohledem na to, že na první poradě advokáta s klientem je třeba projednat nejen právní aspekty daného případu, ale i podmínky další spolupráce, je cena za první poradu snížena na 1.000,- Kč za předpokladu, že porada nepřesáhne jednu hodinu. Hodinová porada je pro úvodní jednání obvykle dostačující.

V případech, kdy klient žádá pouze o jednorázové zodpovězení jednoduchého dotazu, lze sjednat i kratší poradu v trvání 1/2 hodiny v ceně 750,- Kč. Standardní doba trvání první porady je 1 hodina (60 minut). O kratší nebo delší poradu je třeba požádat již při sjednání termínu schůzky.

Náš čas se snažíme maximálně věnovat našim klientům. Musíte-li zrušit objednaný termín schůzky, informujte nás prosím co nejdříve. Nedostavíte-li se bez omluvy a na dohodnutou schůzku, může Vám být účtována náhrada za ztrátu času dle advokátního tarifu. Bude-li konzultace, pouze záminkou pro nabízení Vašich zboží či služeb, bude účtována v plné hodinové sazbě.

Zastoupení v soudním řízení

Při zastoupení v soudním řízení je možné dohodnout odměnu hodinovou sazbou, ale ve sporných věcech většina klientů upřednostňuje odměnu v závislosti na výsledku. V případě úspěchu je obvykle odměna advokáta nebo její značná část hrazena z náhrady nákladů řízení přisouzených vůči odpůrci, pro případ neúspěchu se sjednává maximální limit nákladů za daný stupeň soudního řízení, aby nemohla nastat situace, že bude klient nepříjemně překvapen cenou právních služeb. Tento limit je výrazně nižší než odměna, která by advokátovi příslušela v případě úspěchu ve věci. Záleží nám na výsledku Vašich sporů stejně jako Vám a nemáme obavy tuto skutečnost zohlednit při stanovení naší odměny.

Vymáhání pohledávek

Při soudním vymáhání pohledávek se obvykle sjednává odměna v závislosti na výsledku řízení (viz. předchozí bod). Při vymáhání pohledávek soudní cestou je obvykle dostačující náhrada nákladů řízení přiznaná vůči odpůrci, je však třeba složit přiměřenou zálohu a zaplatit soudní poplatek s tím, že tyto náklady se vrátí až z vymoženého plnění dlužníka.

Nabídky soudního vymáhání pohledávek za zvýhodněných podmínek

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Při vymáhání pohledávek mimosoudní cestou není možné požadovat náklady právních služeb po odpůrci, nestanoví-li to předchozí smluvní ujednání nebo nepodaří-li se uzavřít takovou dohodu s dlužníkem (např. v rámci sjednání splátkového kalendáře). Je však možné se dohodnout tak, že část odměny advokáta bude hrazena z vymoženého příslušenství pohledávky. Každá pohledávka uhrazená dlužníkem po splatnosti se totiž navyšuje o tzv. zákonný úrok z prodlení, i když tento úrok nebyl mezi dlužníkem a věřitelem žádným způsobem sjednán. Je-li dlužník delší dobu v prodlení s úhradou větší částky, může tento zákonný úrok z prodlení postačovat na pokrytí nákladů na sepsání upomínky, jednání o splátkovém kalendáři, dohody o uznání dluhu nebo jiných kroků, které pro Vás můžeme ve věci učinit.

Ve sporech o zaplacení peněžité částky lze sjednat také odměnu úkonovou, tedy částku, která advokátovi přísluší za každý úkon právní služby (úkonem je např. podání žaloby, zastoupení na jednání soudu, podání odvolání, podání návrhu na nařízení exekuce apod.). Výše odměny za každý úkon vychází z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů (advokátní tarif), ale při trvalejší spolupráci přichází v úvahu snížení odměny až o 1/2. Rovněž při vymáhání většího množství pohledávek v podobných věcech se odměna za jednotlivý úkon přiměřeně sníží. Tato možnost je vhodná zejména pro podnikatele, kteří již mají zkušenost s právním zastoupením advokátem a tento způsob určení odměny jim vyhovuje, popř. si chtějí být jisti, že budou platit nižší částku než při zastoupení jinou kanceláří, která tento způsob určení odměny používá. Pro ostatní klienty je obvykle tento způsob určení odměny vzhledem ke složitosti vyhlášky komplikovaný a nepřehledný.

 

, Právní servis při převodech nemovitostí