Vymáhání pohledávek z písemných smluv o půjčce za zvýhodněných podmínek

Uzavřeli jste smlouvu o půjčce, dlužník Vám potvrdil převzetí finančních prostředků nebo je obdržel na bankovní účet a ve stanoveném termínu půjčku nevrátil? Rádi byste využili možnosti vymáhat pohledávku právní cestou, ale obáváte se nákladů za služby advokáta? Nejste si jisti návratností částky vynaložené na právní služby? Pak je tato nabídka určena právě Vám. Bez ohledu na výši půjčky a existenci jejího zajištění jsme připraveni Vás podpořita nabízíme Vám vymáhání Vašich pohledávek za zvýhodněnou sazbu právních služeb 1.100,- Kč/hod. Ceny za jednotlivé úkony právní služby tak začínají od 800,- Kč za předžalobní výzvu dlužníkovi a 2.500,- Kč za sepsání návrhu na (elektronický) platební rozkaz či žaloby. Uvedené částky jsou orientační pro jednoduché případy, konkrétní cenu za tyto úkony v dané věci lze určit až na základě seznámení s podklady, v tomto případě zejména po kontrole vyplněné směnky..

Podmínkou pro využití této nabídky je, aby poskytnutí půjčky vyplývalo z listiny podepsané dlužníkem. Může se jednat o smlouvu o půjčce, dlužní úpis nebo uznání dluhu.

Nabídka se vztahuje na cenu právních služeb poskytnutých advokátní kanceláří za účelem vymožení pohledávky - zpracování návrhu na vydání platebního rozkazu/žaloby a právní zastoupení v soudním řízení. Nad rámec ceny právních služeb je třeba uhradit hotové výlohy, které advokátovi v souvislosti s vymáháním pohledávky vzniknou a soudní poplatky. V případě úspěchu v soudním řízení a přisouzení náhrady nákladů řízení proti odpůrci náleží částka přisouzená jako náhrada nákladů právního zastoupení advokátovi. Klient se nesmí bez dohody s advokátem náhrady nákladů soudního řízení vzdát ani upustit od jejího vymáhání. Dostačuje-li tato náhrada nákladů řízení, budou z ní klientovi vráceny dosud zaplacené částky na cenu právních služeb.

Klient tedy platí pouze zvýhodněnou cenu za právní služby a skutečné výdaje advokáta spojené s poskytnutím právních služeb (poštovné, cestovné na jednání soudu) a soudní poplatek, který činí cca 5 % vymáhané částky (jde o poplatek soudu za projednání věci nikoli naší advokátní kanceláři). V případě úspěchu soud uloží dlužníkovi zaplatit Vaši pohledávku včetně úroků z prodlení, popř. i úroků z půjčky a smluvní pokuty (pokud byly sjednány) a bude-li to možné, z dlužníkem zaplacené náhrady nákladů řízení Vám bude vrácen zaplacený soudní poplatek i částky dosud zaplacené na právní služby.

Úspěch v soudním řízení závisí na tom, zda se podaří prokázat poskytnutí půjčky. Je-li pohledávka řádně doložena listinami, soud většinou rozhodne platebním rozkazem (nebo elektronickým platebním rozkazem). Pokud proti tomuto platebnímu rozkazu nepodá dlužník včas odpor, má platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. Nezaplatí-li dlužník přisouzenou pohledávku dobrovolně, lze proti němu vést exekuci nebo výkon rozhodnutí, při kterém můžete využít služeb naší advokátní kanceláře za stejných podmínek.

, Právní servis při převodech nemovitostí