Směnky, vymáhání směnečných pohledávek za zvýhodněných podmínek

Máte podepsanou směnku, ale směnečný dlužník Vám směnečnou sumu v době splatnosti směnky nezaplatil? Chcete před vymáháním pohledávky právní cestou vědět, zda je směnka správně vyplněna a zda je možné pohledávku vymáhat? Obáváte se nákladů na vymáhání směnečné pohledávky právní cestou? Pak je právě Vám určena následující nabídka vymáhání směnečných pohledávek za zvýhodněnou sazbu právních služeb 1.100,- Kč/hod. Ceny za jednotlivé úkony právní služby tak začínají od 800,- Kč za předžalobní výzvu směnečnému dlužníkovi a 2.500,- Kč za sepsání návrhu na směnečný platební rozkaz. Uvedené částky jsou orientační pro jednoduché případy, konkrétní cenu za tyto úkony v dané věci lze určit až na základě seznámení s podklady, v tomto případě zejména po kontrole vyplněné směnky.

Řízení o vydání směnečného platebního rozkazu se odlišuje od jiných soudních řízení v tom, že podstatná je pouze existence platné směnky, zda byla směnka předložena k placení a zda nebyla alespoň zčásti zaplacena. Není nutné uvádět důvod vzniku směnečné pohledávky a další okolnosti.

Podmínkou je předložení originálu směnky soudu.

Nabídka se vztahuje na cenu právních služeb poskytnutých advokátní kanceláří za účelem vymožení pohledávky ze směnky - zpracování návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu a právní zastoupení v soudním řízení. Nad rámec ceny právních služeb je třeba uhradit hotové výlohy, které advokátovi v souvislosti s vymáháním směnečné pohledávky vzniknou a soudní poplatky. V případě úspěchu v soudním řízení a přisouzení náhrady nákladů řízení proti odpůrci náleží částka přisouzená jako náhrada nákladů právního zastoupení advokátovi. Klient se nesmí bez dohody s advokátem náhrady nákladů soudního řízení vzdát ani upustit od jejího vymáhání. Dostačuje-li tato náhrada nákladů řízení, budou z ní klientovi vráceny dosud zaplacené částky na cenu právních služeb.

Klient tedy platí pouze zvýhodněnou cenu za právní služby, v plné výši hradí pouze skutečné výdaje advokáta spojené s poskytnutím právních služeb (poštovné, cestovné na jednání soudu) a soudní poplatek, který činí cca 5 % vymáhané částky (jde o poplatek soudu za projednání věci nikoli naší advokátní kanceláři). V případě úspěchu soud uloží dlužníkovi zaplatit Vaši pohledávku včetně příslušenství (6 % úrok) a bude-li to možné, z dlužníkem zaplacené náhrady nákladů řízení Vám bude vrácen zaplacený soudní poplatek i částky dosud zaplacené na právní služby.

Na základě kopie směnky zaslané emailem zdarma posoudíme, zda se jedná o platnou směnku a zda je tedy možné vymáhat zaplacení návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu, popř. zda lze vymáhat zaplacení i vůči avalistům směnky.

Pokud směnečný dlužník nepodá proti směnečnému platebnímu rozkazu včas námitky, má směnečný platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. Nezaplatí-li dlužník přisouzenou pohledávku ze směnky dobrovolně, lze proti němu vést exekuci nebo výkon rozhodnutí, při kterém můžete využít služeb naší advokátní kanceláře za stejných podmínek.

 

, Právní servis při převodech nemovitostí