Vymáhání nezaplacených faktur

Dodali jste řádně zboží nebo poskytli služby, ale zákazník Vám fakturu nezaplatil a vyhýbá se komunikaci s Vámi? Rádi byste využili možnosti vymáhat pohledávku právní cestou, ale obáváte se nákladů? Pak jsou právě Vám určeny následující informace.

Prodlení s placením faktur se bohužel objevuje stále častěji. Mnozí odběratelé platí včas jen těm věřitelům, kteří vymáhání neváhají předat svému právnímu zástupci a spoléhají přitom na to, že náklady na právníka věřitele od vymáhání nižších pohledávek odradí nebo tím alespoň oddálí dobu placení. Takový postup je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, a proto nabízíme dodavatelům, jejichž faktura nebyla bezdůvodně zaplacena včas, možnost vymáhat zaplacení prostřednictvím naší advokátní kanceláře za zvýhodněnou sazbu 1100,- Kč/hod. Ceny za jednotlivé úkony právní služby tak začínají od 800,- Kč za předžalobní výzvu dlužníkovi a 2.500,- Kč za sepsání návrhu na elektronický platební rozkaz či jednoduché žaloby. Uvedené částky jsou orientační pro jednoduché případy, konkrétní cenu za tyto úkony v dané věci lze určit až na základě seznámení s podklady.

Podmínkou je, aby existence pohledávky byla řádně doložena nejen vystavenou fakturou, ale i dokladem o dodání zboží nebo poskytnutí služeb (např. dodací list nebo předávací protokol). Pokud listinný doklad o poskytnutém plnění nemáte k dispozici, záleží na okolnostech případu, zda bude vůbec možné pohledávku vymáhat a jakým způsobem bude možné plnění prokázat. Samotná Vámi vystavená faktura není bohužel dokladem o existenci Vaší pohledávky. Plnění lze prokazovat například e-mailovou korespondencí (z níž vyplývá objednání zboží či služeb, jejich cena a termín realizovaného plnění), dokladem o předání zboží přepravci, výpověďmi svědků, kteří byli přítomni dohodě o podmínkách a předání apod., tyto případy jsou však již zpoplatněny v běžné sazbě dle ceníku.

Nabídka se vztahuje na cenu právních služeb poskytnutých advokátní kanceláří za účelem vymožení pohledávky - zpracování návrhu na vydání platebního rozkazu/žaloby a právní zastoupení v soudním řízení. Nad rámec ceny právních služeb je třeba uhradit hotové výlohy, které advokátovi v souvislosti s vymáháním pohledávky vzniknou a soudní poplatky. V případě úspěchu v soudním řízení a přisouzení náhrady nákladů řízení proti odpůrci náleží část nákladů řízení přisouzených jako náhrada nákladů právního zastoupení advokátovi. Klient se nesmí bez dohody s advokátem náhrady nákladů soudního řízení vzdát ani upustit od jejího vymáhání. Dostačuje-li tato náhrada nákladů řízení, budou z ní klientovi vráceny dosud zaplacené částky na cenu právních služeb.

Klient tedy platí za právní služby sníženou sazbu, v plné výši hradí pouze skutečné výdaje advokáta spojené s poskytnutím právních služeb (poštovné, cestovné na jednání soudu) a soudní poplatek, který činí cca 5 % vymáhané částky (jde o poplatek soudu za projednání věci nikoli naší advokátní kanceláři). V případě úspěchu soud uloží dlužníkovi zaplatit Vaši pohledávku včetně úroků z prodlení, popř. i smluvní pokuty (pokud byla sjednána) a bude-li to možné, z dlužníkem zaplacené náhrady nákladů řízení Vám bude vrácen zaplacený soudní poplatek i částky dosud zaplacené na právní služby.

Úspěch v soudním řízení závisí na tom, zda se podaří prokázat uzavření smlouvy vč. dohody o ceně (mohla být uzavřena i formou potvrzení ústní nebo telefonické objednávky) a řádné poskytnutí plnění. Je-li pohledávka řádně doložena listinami, soud většinou rozhodne platebním rozkazem (nebo elektronickým platebním rozkazem). Pokud proti tomuto platebnímu rozkazu nepodá dlužník včas odpor, má platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. Nezaplatí-li dlužník přisouzenou pohledávku dobrovolně, lze proti němu vést exekuci nebo výkon rozhodnutí.

Příklad: Odběratel neuhradil částku 100.000,- Kč za dodané zboží, přestože dohodnutá splatnost již uplynula. Písemná smlouva nebyla uzavřena, ale klient má k dispozici dodací list podepsaný odběratelem a e-mailovou objednávku, kde je uvedena cena zboží a splatnost 15 dní od dodání.

Klient nám zašle pouze kopii dodacího listu a podepsaný formulář plné moci a přepošle e-mailovou objednávku, jde o jednoduchý případ, cena za předžalobní výzvu dlužníkovi proto nepřesáhne 800,- Kč a náklady na přípravu žaloby nebo návrhu na elekronický platební rozkaz 2.500,- Kč. Klient může předžalobní výzvu (tj. upomínku s výzvou k zaplacení v dodatečné lhůtě a s upozorněním, že jinak bude pohledávka vymáhána soudní cestou) odeslat i sám, v tom případě nám dodá ještě kopii předžalobní výzvy a podacího lístku o jejím odeslání. Soudní poplatek ve výši 5.000,- Kč zašle klient dle našich pokynů přímo na účet soudu. Soud s největší pravděpodobností vydá (elektronický) platební rozkaz, kterým odběrateli uloží zaplatit dodavateli 100.000,- Kč se zákonným úrokem z prodlení ode dne následujícího po splatnosti faktury až do zaplacení a náhradu nákladů řízení k rukám právního zástupce dodavatele. Není-li podán odpor, nabyde platební rozkaz účinků pravomocného rozsudku a lze přistoupit k exekuci. Podá-li odběratel proti tomuto platebnímu rozkazu odpor, naše kancelář zpracuje vyjádření ke skutečnostem uvedeným v odporu a zašle ho soudu (příprava vyjádření obvykle nepřesáhne 2 hod.). Bude-li to nutné, zajistíme zastoupení advokátem u soudního jednání (netrvá obvykle déle než 1 hod.), klient sám se jednání účastnit nemusí. Nejsou-li námitky odběratele opodstatněné, soud uloží rozsudkem odběrateli tytéž povinnosti jako v platebním rozkazu. Z částky zaplacené na náhradě nákladů řízení vrátíme klientovi zaplacený soudní poplatek. Podaří-li se dlužnou částku i náklady řízení vymoci, obdrží dodavatel částku 100.000,- Kč včetně zákonného příslušenství, náklady na soudní poplatek i na naše služby se mu vrátí v plné výši, protože náklady byly pokryty částkou zaplacenou odpůrcem.

(Pozn. Skutečný průběh vymáhání pohledávky závisí na konkrétních okolnostech a chování dlužníka ani postup soudu, proto nemusí vždy odpovídat tomuto příkladu)

, Právní servis při převodech nemovitostí