Jak probíhá jednání s advokátem

Jednání s advokátem se nijak výrazně neodlišuje od jednání s jinými odborníky. Stejně jako u jiných služeb náleží advokátovi za jeho činnost pro klienta odměna, o které se můžete dozvědět více pod záložkou Cena služeb. Vzhledem k tomu, že tato odměna je často určena jako hodinová, je vhodné postupovat tak, aby byl placený čas s advokátem efektivně využit. To přepokládá především předchozí přípravu a kompletaci dostupných podkladů ze strany klienta a poskytnutí základních informací advokátovi ještě před realizací osobní schůzky. Osobní jednání s advokátem není nezbytné, ale zpravidla je vhodné k němu přistoupit, neboť poskytnutí kvalitních služeb předpokládá komplexní informace nejen k případu samotnému, ale také k zájmům a situaci klienta. Konkrétní průběh spolupráce klienta s advokátem závisí na povaze případu, ale nejčastěji probíhá přibližně takto:

 • Klient kontaktuje advokáta telefonicky nebo e-mailem a stručně jej informuje o povaze kauzy.

 • Advokát seznámí klienta s tím, jaké podklady a informace budou pravděpodobně potřeba pro právní posouzení záležitosti.
 • V zájmu efektivnějšího jednání může klient poskytnout zásadní podklady advokátovi předem poštou nebo e-mailem. Tento krok není nutný, ale v případech, kde je důležitý obsah listin, jej doporučujeme.
 • Obvykle následuje osobní schůzka advokáta s klientem, na které dojde k ujednání podmínek poskytování právních služeb včetně ceny, klient seznámí advokáta se všemi podrobnostmi případu a advokát jej informuje o možnostech dalšího postupu ve věci. Má-li být výsledkem příprava či kontrola smlouvy či jiného písemného dokumentu, v jednoduchých případech nebo v časové tísni lze osobní jednání nahradit jednáním přes telefon nebo e-mail.
 • Má-li právní služba spočívat v zastoupení klienta, podepíše klient advokátovi plnou moc. V některých případech potřebují klienti pouze právní poradu či pomoc se sepsáním konkrétní listiny a v takovém případě není udělení plné moci nutné. Při vynechání osobní schůzky pošle advokát klientovi formulář plné moci poštou, e-mailem nebo faxem a klient jej po podpisu doručí poštou nebo osobně do advokátní kanceláře.
 • Rozhodne-li se klient pro využití dalších služeb advokátní kanceláře, požádá obvykle advokát o zálohu na odměnu a na hotové výdaje advokáta, jejíž výše je sjednána podle okolností případu - časové a odborné náročnosti, předpokládané doby trvání sporu, předpokládaných nákladů atd.
 • Podle dohody s klientem učiní advokát další kroky - např. zpracuje právní rozbor určité otázky, zašle odpůrci dopis, podá žalobu apod.
 • O řešení záležitosti advokát klienta pravidelně informuje.
 • Po skončení věci advokát seznámí klienta s výsledkem své činnosti a vyúčtuje konečnou výši odměny a hotových výloh.

Jednání před soudem

Pro účely soudního řízení je nutné advokátovi udělit písemnou plnou moc. Ve většině sporů může advokát klienta plně zastoupit a účast klienta u soudu není nutná. Výjimkou jsou případy, kdy je u soudu třeba výpověď samotného účastníka nebo má-li klient u soudu vypovídat jako svědek.

Průběh soudního řízení v občanskoprávním sporu je z pohledu žalující strany nejčastěji zhruba následující:

 • Po úvodní poradě a zvážení všech rizik žalobce udělí svému právnímu zástupci plnou moc a poskytne mu potřebné informace a listiny.
 • Právní zástupce žalobce zpracuje podle podkladů od klienta žalobu a podá ji k soudu.
 • Na základě plné moci doručuje soud veškeré dokumenty pro žalobce pouze právnímu zástupci žalobce, který svého klienta o vývoji věci informuje.
 • Soud vyzve žalobce k zaplacení soudního poplatku. Dle dohody s klientem právní zástupce žalobce buď soudní poplatek zaplatí z předem složené zálohy klienta nebo výzvu soudu přepošle klientovi, aby soudní poplatek zaplatil. Soudní poplatky do 5.000,- Kč lze zaplatit v kolcích, vyšší bankovním převodem.
 • Ve sporech o zaplacení peněžité částky může soud vydat platební rozkaz. Pokud proti tomuto platebnímu rozkazu nepodá žalovaný včas odpor, nabývá platební rozkaz účinků pravomocného rozsudku, čímž řízení končí a na základě platebního rozkazu lze při nezaplacení vést exekuci nebo výkon rozhodnutí. Nepodaří-li se platební rozkaz žalovanému doručit nebo podá-li žalovaný včas odpor, platební rozkaz se ruší.
 • Soud vyzve žalovaného, aby se písemně vyjádřil k žalobě a po obdržení jeho vyjádření nebo po uplynutí lhůty k vyjádření obvykle nařídí ve věci ústní jednání. (Někdy soud považuje za potřebná další písemná vyjádření, k nimž strany vyzve. Nařízení jednání často trvá delší dobu, závisí i na vytížení konkrétního soudce, soud není vázán žádnou lhůtou.)
 • Účast klienta na soudním jednání zpravidla není nutná, může sice pomoci okamžitě reagovat na skutečnosti, které vyjdou najevo při jednání, ale advokát si zpravidla může vyžádat lhůtu a vyjádřit se následně písemným podáním.
 • Soudních jednání může být v jednom stupni řízení i více, zejména pokud smluvní strany k výzvě soudu nebo v dodatečné lhůtě doplnily svá tvrzení a důkazní návrhy nebo pokud se na první jednání nepodařilo předvolat všechny navržené svědky.
 • Na závěr řízení před soudem I. stupně vynese soud rozsudek, kterým žalobě vyhoví a uloží žalovanému povinnost nebo žalobu zamítne. Je také možné, aby soud vyhověl žalobě pouze z části a ve zbytku ji zamítl.
 • Straně, která byla v řízení úspěšná, soud přizná náhradu nákladů řízení, v případech zvláštního zřetele hodných však nemusí být náhrada nákladů řízení úspěšnému účastníkovi přiznána.
 • Proti rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení.
 • Uplyne-li marně lhůta k podání odvolání, nabyde rozsudek právní moci a po uplynutí lhůty k plnění (zpravidla 3 dny) i tzv. vykonatelnosti. V případě nesplnění uložené povinnosti je možné podat návrh na exekuci nebo výkon rozhodnutí.
 • Bylo-li podáno odvolání, vyzve soud druhou stranu, aby se k němu vyjádřila, a odvolatele k úhradě poplatku za odvolání. Poté spis odešle odvolacímu soudu. Dokud ve věci nerozhodne odvolací soud, rozsudek nenabyde právní moci.
 • Odvolací soud může rozsudek potvrdit, změnit nebo zrušit a vrátit soudu I. stupně.

Chcete-li se zatím jen poradit..

Oslovení advokáta Vás nezavazuje k tomu, abyste zahájili soudní nebo jiný spor. Výkon advokacie se řídí přísnými etickými principy, a advokát má povinnost jednat v zájmu svého klienta, což obnáší, že hledá takové řešení věci, které je pro klienta nejvýhodnější, nejlevnější a nejméně rizikové. V mnoha případech postačí upomínka či dopis zaslané advokátní kanceláří k tomu, aby dlužník splnil svou povinnost nebo aby protistrana přistoupila na jednání o smírném řešení sporu.

I když zatím žádný spor nevznikl, je často účelné znát přesně svá práva a povinnosti nebo riziko plynoucí z určitého právního jednání. Péče, kterou věnujete přípravě dokumentů a smluv, není ztraceným časem. Mnoho sporů je důsledkem toho, že smluvní strany podcenily přípravu textu smlouvy a v případě potíží se následně každá ze stran snaží využít nejednoznačných ustanovení ve svůj prospěch.

Jako v jiných oblastech i v právu platí, že prevence je efektivnější a levnější než následné řešení problémů.

Upomínky a jednání s protistranou

Soudnímu sporu je často možné předejít upozorněním odpůrce na jeho povinnosti. I když dlužník na Vaše upomínky nereaguje nebo vznáší neopodstatněné námitky, často svůj postoj změní po zjištění, že věc byla předána advokátní kanceláři a dalším krokem bude podání žaloby.

Také v případech, kdy se jednání Vašeho smluvního partnera nejeví jako zcela korektní, když se cítíte pod nátlakem nebo máte prostě jen obavy z náročného jednání, může Vás advokát na schůzku doprovodit. V praxi často dochází k situacím, že se některý z partnerů dovolává všech svých práv, ale přitom zcela opomíjí své vlastní povinnosti. Nechce-li druhá strana naslouchat Vašim argumentům, situace se často vyhrotí a končí zarputilými soudními spory. Vstup advokáta do jednání přitom může pomoci vrátit spor do racionální roviny.

Služby za sníženou odměnu

Obava z ceny právních služeb často vede ke snaze vyřešit problém vlastními silami, hledání rady u nekvalifikovaných subjektů nebo k odkládání řešení. Ve všech uvedených případech může mít toto jednání negativní důsledky, které výrazně převyšují ušetřené náklady na právní pomoc. Přestože je výkon advokacie náročný, není v odůvodněných případech vyloučeno poskytnutí stručné rady zdarma, sjednání odměny v nižší než obvyklé výši, prodloužení termínu splatnosti ceny právních služeb, platba ve splátkách apod. Pokud se soudní cestou chcete domoci toho, co Vám po právu patří a vymožení plnění je vysoce pravděpodobné, pak je možné upustit od požadavku na složení zálohy a náklady právního zastoupení vymáhat po odpůrci. Prodáváte-li nemovitost kvůli obtížné finanční situaci, je možné hradit cenu právních služeb až z obdržené kupní ceny. Potřebujete-li při těžké nemoci sepsat závěť nebo při dlouhodobé hospitalizaci ověřit podpis na důležitém dokumentu, jsme připraveni Vám pomoci.

Naše advokátní kancelář se nezabývá rodinným a pracovním právem, vyřizováním osobních bankrotů, azylu, poradenstvím ohledně sociálních dávek ani na obhajobou v trestním řízení.

 

, Právní servis při převodech nemovitostí