Akce - vymáhání pohledávek z nájemného za zvýhodněných podmínek

Máte řádně uzavřenou písemnou nájemní smlouvu ale nájemce řádně a včas nehradí dohodnuté nájemné a cenu služeb? Bez ohledu na to, zda pronajímáte byt, nebytový prostor nebo celou nemovitost, jsme připraveni Vám pomoci a nabízíme Vám vymáhání Vašich pohledávek za zvýhodněnou sazbu právních služeb 1.100,- Kč/hod. Ceny za jednotlivé úkony právní služby tak začínají od 800,- Kč za předžalobní výzvu nájemci - dlužníkovi a 2.500,- Kč za sepsání návrhu na (elektronický) platební rozkaz či žaloby. Uvedené částky jsou orientační pro jednoduché případy, konkrétní cenu za tyto úkony v dané věci lze určit až na základě seznámení s podklady, v tomto případě zejména po kontrole nájemní smlouvy.

Nabídka se vztahuje na cenu právních služeb poskytnutých advokátní kanceláří za účelem vymožení pohledávky - zpracování návrhu na vydání platebního rozkazu/žaloby a právní zastoupení v soudním řízení.Nad rámec ceny právních služeb je třeba uhradit hotové výlohy, které advokátovi v souvislosti s vymáháním pohledávky vzniknou a soudní poplatky. V případě úspěchu v soudním řízení a přisouzení náhrady nákladů řízení proti odpůrci náleží částka přisouzená jako náhrada nákladů právního zastoupení advokátovi. Klient se nesmí bez dohody s advokátem náhrady nákladů soudního řízení vzdát ani upustit od jejího vymáhání. Dostačuje-li tato náhrada nákladů řízení, budou z ní klientovi vráceny dosud zaplacené částky na cenu právních služeb.

Klient tedy platí pouze zvýhodněnou cenu za právní služby a skutečné výdaje advokáta spojené s poskytnutím právních služeb (poštovné, cestovné na jednání soudu) a soudní poplatek, který činí cca 5 % vymáhané částky (jde o poplatek soudu za projednání věci nikoli naší advokátní kanceláři). V případě úspěchu soud uloží dlužníkovi zaplatit Vaši pohledávku včetně úroků z prodlení či poplatku z prodlení, a bude-li to možné, z dlužníkem zaplacené náhrady nákladů řízení Vám bude vrácen zaplacený soudní poplatek i částky dosud zaplacené na právní služby.

Úspěch v soudním řízení bude záviset především na prokázání výše sjednaného nájemného a záloh na služby, které by měly vycházet z písemné nájemní smlouvy. Tato smlouva mohla být uzavřena i předchozím vlastníkem nemovitosti, důležité je jen to, že nájemní vztah trvá (resp. trval v rozhodné době) a lze prokázat jeho obsah. Při vymáhání nedoplatků z vyúčtování služeb je třeba doložit rovněž vyúčtování dodavatelů služeb, ze kterých vychází vyúčtování pro konkrétního nájemce. Pokud již mělo dojít k vyúčtování ceny služeb, nelze vymáhat nezaplacené zálohy na služby, aniž by bylo provedeno vyúčtování skutečné ceny služeb.

Je-li pohledávka řádně doložena listinami, soud většinou rozhodne platebním rozkazem (nebo elektronickým platebním rozkazem). Pokud proti tomuto platebnímu rozkazu nepodá dlužník včas odpor, má platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. Nezaplatí-li dlužník přisouzenou pohledávku dobrovolně, lze proti němu vést exekuci nebo výkon rozhodnutí, při kterém můžete využít služeb naší advokátní kanceláře za stejných podmínek.

Nabídka přiměřeně platí i pro vymáhání podnájemného (např. u družstevních bytů), pokud existuje písemný souhlas pronajímatele (družstva) s podnájmem.

Příklad: Nájemce bytu dluží pronajímateli na nájemném částku 30.000,- Kč a svůj dluh neuhradí ani přes písemnou upomínku pronajímatele, kde je upozornění na možnost soudního vymáhání.

Pokud se pronajímatel obrátí na naši kancelář, postačí zaslat nám stručný popis situace, kopii nájemní smlouvy, kopii upomínky a podacího lístku o jejím odeslání a podepsaný formulář plné moci. Na základě podkladů od klienta po zaplacení zálohy 2.500,- Kč zpracujeme návrh na vydání (elektronického) platebního rozkazu. Soudní poplatek ve výši 1.500,- Kč zaplatí klient přímo na účet soudu. Soud vydá (elektronický) platební rozkaz, ve kterém uloží nájemci zaplatit pronajímateli dlužné nájemné s příslušenstvím a také zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám advokáta. Z částky zaplacené na náhradě nákladů řízení vrátíme klientovi zaplacený soudní poplatek. Podaří-li se dlužnou částku i náklady řízení vymoci, obdrží pronajímatel částku 30.000,- Kč včetně zákonného příslušenství. Náklady na soudní poplatek i zaplacená záloha se mu vrátí v plné výši, protože náklady byly pokryty částkou zaplacenou odpůrcem.

(Pozn. Skutečný průběh vymáhání pohledávky závisí na konkrétních okolnostech a chování dlužníka, proto nemusí vždy odpovídat tomuto příkladu)

, Právní servis při převodech nemovitostí