Převody nemovitostí, služby pro realitní kanceláře

Převody nemovitostí patří k hlavním oblastem zaměření naší advokátní kanceláře. Jsme připraveni poskytnout kvalifikované právní služby nejen při jednotlivých transakcích, ale nabízíme také výhodné podmínky spolupráce pro realitní kanceláře a realitní makléře. Zajistíme přípravu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí i dalších dokumentů. Podpisy je možné ověřit přímo v naší kanceláři, která nabízí příjemné prostředí a výbornou dopravní dostupnost, není ale problém provést ověření podpisů v pobočce realitní kanceláře či v bance. Samozřejmostí je možnost advokátní úschovy kupní ceny. Orientační ceny za přípravu či kontrolu smluv naleznete v ceníku. Nabídku pro realitní kanceláře a další informace týkající se dispozic s nemovitostmi naleznete zde.

Můžeme Vám nabídnout:

 • Komplexní servis při převodu nemovitostí: od přípravy smluv, konzultace možností postupu, ověření podpisů smluvních stran, přes advokátní úschovu kupní ceny až po zastoupení v řízení o vkladu do katastru nemovitostí a úhradu příslušných daní. Při trvalejší spolupráci lze dojednat cenu všech těchto služeb jednotným paušálem za jeden případ.

 • Výhodné balíčky služeb pro realitní kanceláře v několika variantách.
 • Kontrolu smluv připravených realitní kanceláří, developerem či právníkem druhé smluvní strany.
 • Zřízení věcných břemen, např. služebnosti bydlení pro převodce.
 • Advokátní úschovu kupní ceny a listin (například kupní smlouvy s ověřenými podpisy stran před složením kupní ceny do advokátní úschovy).
 • Ověřování podpisů nabízíme z časových důvodů pouze v kombinaci s dalšími službami naší kanceláře.
 • Zastupování v řízení před katastrálním úřadem.

Bytová družstva, SVJ

Bytovým družstvům a SVJ nabízíme při pravidelné spolupráci právní služby za zvýhodněnou sazbu, které mohou využít na základě doporučení družstva / SVJ i členové družstva či vlastníci bytů při poradách v soukromých záležitostech. Dlouhodobě spolupracujeme se Sdružením bytových družstev a společenství vlastníků jednotek (SMBD). Námi poskytovaný právní servis zahrnuje zejména tyto oblasti:

 • příprava stanov, kontrola souladu stanov s aktuálními právními předpisy, přizpůsobení stanov nové právní úpravě
 • zpracování prohlášení vlastníka a kompletní právní služby při převodu bytů do osobního vlastnictví od rozdělení domu na jednotky a přípravy smluv o převodu bytové jednotky do vlastnictví členů družstva přes založení SVJ a poradenství při likvidaci bytového družstva nebo vysvětlení principů společného fungování družstva a SVJ v jednom domě
 • v souvislosti s převody družstevních bytů do osobního vlastnictví nabízíme také poradenství a podklady pro rozhodnutí - rádi vysvětlíme problematiku nejen představenstvu, ale i členům družstva přímo na členské schůzi, jako podklad pro toto důležité rozhodnutí nabízíme podrobné písemné informace pro členy s porovnáním výhod a nevýhod družstevního bydlení a vlastnictví bytové jednotky, ve kterém se současně seznámí s postupem převodu
 • převody členských práv a povinností v bytovém družstvu - mnoho družstev nabízí svým členům vzorovou smlouvu, avšak zapomíná na její aktualizaci při změnách právních předpisů,
 • příprava či kontrola nájemních smluv pro členy družstva a smluv s dodavateli služeb, stavebních prací a dalších plnění
 • vymáhání pohledávek, právní zastoupení ve sporech
 • prvání poradenství ohledně vyloučení člena družstva
 • změny zápisu v obchodním rejstříku či rejstříku společenství,
 • příprava dalších dokumentů - pozvánky, zápisy, prezenční listiny atd

Ceník nejčastějších služeb pro bytová družstva a SVJ naleznete zde

Vymáhání pohledávek

Zaměřujeme se zejména na vymáhání pohledávek ze směnek, smluv o půjčce, dlužních úpisů, nájemních smluv a nezaplacených faktur v případech, kdy dodání zboží či služeb může být prokázáno dodacím listem či potvrzením o předání díla. Bez ohledu na to, zda Vaše pohledávka vznikla v rámci podnikání nebo z jiného vztahu, poskytne Vám naše advokátní kancelář veškeré potřebné informace a zajistí co nejefektivnější vymožení Vašich nároků. U více obdobných případů nebo pravidelné spolupráce je možné domluvit individuální sazbu odměny za právní zastoupení.

 • kvalifikované upomínky, vyčíslení zákonného příslušenství pohledávky

 • prověření dlužníků v centrální evidenci exekucí a insolvenčním rejstříku
 • kontrola směnek, smluv o půjčce, dlužních úpisů před jejich podpisem nebo i následně pro rozhodnutí o efektivitě uplatnění pohledávky soudní cestou
 • příprava a podání žalob, návrhů na vydání směnečného platebního rozkazu nebo elektronického platebního rozkazu

 • podání návrhu na exekuci nebo výkon rozhodnutí - dlouhodobá spolupráce s několika exekutory nám umožňuje vyjednání výhodnějších podmínek, zejména snížení či úplné odstranění rizika, že náš klient bude muset hradit exekutorovi náklady neúspěšné exekuce, a odbourání povinnosti platit exekutorovi předem zálohu na náklady exekuce
 • zapracování rozhodčích doložek do Vašich smluv, zastoupení v řízení před rozhodci
 • výrazně zvýhodněné podmínky pro vymáhání pohledávek ze směnek, půjček, nezaplacených faktur a nájemného

Obchodní právo - podnikatelé

V této oblasti nabízíme právní servis ve všech otázkách spojených s podnikáním a činností obchodních korporací, ať už jde o běžné záležitosti nebo zásadní organizační změny. Jedná se zejména o tyto oblasti právních služeb:

 • zakládání nových obchodních společností a družstev včetně zápisu do obchodního rejstříku

 • organizační změny - např. změna statutárních orgánů, sídla, předmětu podnikání, zvýšení či snížení základního kapitálu
 • přeměny obchodních společností - fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka
 • převod podniku, obchodního podílu, členských práv
 • vymáhání pohledávek, vč. návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu a elektronického platebního rozkazu
 • příprava smluv, kontrola smluv připravených obchodním partnerem a poradenství v oblasti obchodních závazkových vztahů

Občanské právo

Fyzickým i právnickým osobám poskytujeme komplexní právní služby rovněž v oblasti občanského práva. Vyřídíme veškeré formality spojené s prodejem domu či bytu, zpracujeme smlouvy, zajistíme Vaše právní zastoupení před soudy i při jednání s protistranou o smírném vyřízení věci.

 • kupní a darovací smlouvy na nemovitosti vč. vkladu do katastru nemovitostí, převod členských práv a povinností v bytovém družstvu - "převod družstevního bytu"

 • smlouvy o půjčce, zajištění pohledávek - směnky, zástavní smlouvy, ručení
 • vymáhání pohledávek, exekuce, vyloučení věci z výkonu rozhodnutí
 • nájemní a podnájemní smlouvy
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • smlouva o dílo
 • reklamace
 • dohoda o narovnání, dohoda o uznání a splácení dluhu
 • atd.

Spory v rodině jsou podle našeho názoru oblastí natolik citlivou, že jejich řešení vyžaduje mnoho času a zvláštní specializaci. Nezabýváme se proto rozvody manželství, otázkami péče o dítě a výživného ani spory v rámci dědického řízení. Naše advokátní kancelář se také nezabývá trestním právem, dopravními přestupky ani otázkami pobytu cizinců.

Ostatní

V případě, že nenajdete svou záležitost mezi výše uvedenými, neznamená to, že věc nespadá do naší odbornosti. V případech, které vyžadují specifické znalosti a zkušenosti, spolupracujeme se soudními znalci, daňovými poradci, překladateli a dalšími odborníky. Máte-li v úmyslu prodat nemovitost, ale dosud hledáte kupce, doporučíme Vám seriózní realitní kancelář, při koupi nemovitosti můžeme poskytnout doporučení na zkušené hypoteční poradce.

Můžeme Vám nabídnout také:

 • zpracování právních rozborů, brožur a e-knih s právní tematikou
 • školení a přednášky k vybraným právním otázkám

Redaktorům rádi zodpovíme právní dotazy k připravovaným článkům nebo poskytneme rozhovory na právní témata.

, Právní servis při převodech nemovitostí